top of page
L'Assemblea general

És l’òrgan sobirà de l’Associació i en som membres tots els socis de l’AFA, és a dir totes les famílies que hem acceptat formar part de l’Associació i que contribuïm al seu sosteniment amb l’abonament de la quota anual. L’Assemblea General decideix entre d’altres coses:

 

  • Els pressupostos i objectius de l’AFA per a cada curs lectiu.

  • Els membres de la Junta Directiva.

  • Modificar, en cas necessari, els estatuts.

  • El reglament de regim intern.

  • L’adhesió o separació de qualsevol federació d’associacions que es consideri d’interès.

 

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i tots els socis de l’AFA tenim dret a participar en ella amb veu i vot.

 

bottom of page